zelfopwekken.nl

Algemene Voorwaarden

Laatste bewerking: 27 november 2022

De zekerheid van Techniek Nederland

ZelfOpwekken.nl werkt conform de Algemene Voorwaarden van Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven. Deze kunt u hier downloaden en inzien. Aanvullend op deze voorwaarden heeft ZelfOpwekken.nl een aantal eigen Algemene bepalingen. Deze vindt u hieronder.

I. Algemene bepalingen

I.I In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden van ZelfOpwekken.nl

Bescheiden: Alle door klant aan ZelfOpwekken.nl ter beschikking gestelde informatie, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van opdracht door ZelfOpwekken.nl vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

ZelfOpwekken.nl: Opdrachtnemer, dan wel bij wie de klant een overeenkomst heeft gesloten dan wel bij wie de klant een aanbieding of offerte heeft opgevraagd en al dan niet reeds heeft ontvangen. Tevens de partij welke zich bedient van de algemene voorwaarden, tevens wederpartij. 

Installateur: De organisatie en/of persoon die namens ZelfOpwekken.nl de PV-installatie monteert en installeert op de woning van de klant en handelt in de uitoefening van ZelfOpwekken.nl, beroep of bedrijf. 

Klant: De opdrachtgever, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan ZelfOpwekken.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van PV-installatie. 

Meer- en minderwerk: Door de klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom. Online monitoring: Het door ZelfOpwekken.nl geïnstalleerde monitoringsysteem om de opbrengst in kilowatturen (kWh) en van de zonnepanelen te monitoren. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen ZelfOpwekken.nl en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door ZelfOpwekken.nl ten behoeve van de klant. 

Partijen: ZelfOpwekken.nl en klant gezamenlijk. 

PV-installatie: Het door ZelfOpwekken.nl aan de klant verkochte zonnestroomsysteem (ook PV-systeem genoemd), bestaande uit alle onderdelen die samen de opwekking van elektriciteit vanuit zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen in ieder geval: de zonnepanelen, de omvormer(s), aanpassingen in de meterkast en al het overige montage- en installatiemateriaal. 

Service: Het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en het verhelpen van een onverwacht opgekomen gebrek zoals storing of lekkage. 

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de klant uit andere hoofden worden verricht. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte. 

Woning: Het eigendom van de klant waarop de PV-installatie wordt gemonteerd.

II. Toepasselijkheid

II.I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, producten en diensten, alsmede op alle daaruit voor ZelfOpwekken.nl vloeiende werkzaamheden. 

II.II Afwijking van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

II.III De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door ZelfOpwekken.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

II.IV Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

III. Totstandkoming overeenkomst

III.I De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de offerte door ZelfOpwekken.nl aan de klant is bevestigd. De aanvaarding gaat elektronisch per e-mail en kan op verzoek schriftelijk per post. De klant ontvangt elektronische de bevestiging van de overeenkomst van ZelfOpwekken.nl per e-mail. 

III.II De overeenkomst is definitief tot stand gekomen wanneer er aansluitend op de schouw aan huis de definitieve offerte door de klant is bevestigd en door Zelfopwekken.nl is aanvaard volgens de regels onder artikel IV. 

III.III De klant heeft het recht om na online acceptatie de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te ontbinden, zoals in artikel 6:230 BW. (Koop op afstand) 

III.IV ZelfOpwekken.nl behoudt zich het recht voor om een offerte voor een zonnestroom systeem (PV-installatie) zonder opgaaf van redenen af te wijzen en/of deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden. 

III.V Alle aanbiedingen en offertes van ZelfOpwekken.nl zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door de klant verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

III.VI Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de andere partij: 

a. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven; 

b. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen door te geven; 

c. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht en/of de algemene voorwaarden niet nakomt; 

d. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard; 

e. surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend; 

III.VII In geval van beëindiging van de overeenkomst zal ZelfOpwekken.nl in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van het dossier aan een derde partij. Extra kosten voor de overdracht zullen in rekening van de klant worden gebracht. 

III.VIII Indien de klant het aanbod niet accepteert, dan is de klant uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan ZelfOpwekken.nl te vergoeden. De vergoeding is gelimiteerd tot hoogstens de aanbetaling voor de schouwing. 

III.IX Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de PV-installatie te installeren wat niet binnen het meer- of minderwerk valt. Dan wordt de overeenkomst nietig verklaart en een nieuwe offerte opgesteld.

III.X ZelfOpwekken.nl hanteert een Fair-Play principe. ZelfOpwekken.nl behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen of –dalingen in reeds geaccepteerde offertes door te voeren. ZelfOpwekken.nl is hiertoe genoodzaakt doordat de periode tussen de offerte acceptatie- en de installatiedatum steeds verder oploopt (bijvoorbeeld 12-16 weken).

ZelfOpwekken.nl is derhalve gerechtigd geaccordeerde offertes tot 7 dagen voor de afgesproken installatiedatum te wijzigen. Dit gebeurt alleen door extreme stijging van de inkoopkosten door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld door een COVID19-pandemie of de oorlog in Oekraïne. 

ZelfOpwekken.nl zal indien mogelijk de offerte opnieuw ter goedkeuring aanbieden.

IV. Schouwing aan huis

IV.I ZelfOpwekken.nl zal voor het opstellen en aangaan van de overeenkomst een schouwing aan huis uitvoeren, waarbij een expert van ZelfOpwekken.nl bepaalt of er een rendabele PV-installatie mogelijk is zoals omschreven in artikel IV.IV. 

IV.II Aanmelding voor een schouwing aan huis gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk elektronisch, waarbij een aanbetaling en de juiste gegevens worden aangeleverd door de klant. Indien de klant om welke reden niet in staat is elektronisch aan te melden, kan na goedkeuring van ZelfOpwekken.nl telefonisch of schriftelijk aangemeld worden. 

IV.II De kosten voor de schouw aan huis zijn inbegrepen in de aanbetaling en worden aangegeven bij het aanmelden. ZelfOpwekken.nl vraagt geen extra kosten voor de schouw zonder goedkeuring van de klant. 

IV.III Binnen vijftien (15) werkdagen na het uitvoeren van de schouw aan huis wordt door ZelfOpwekken.nl een offerte met advies bij voorkeur en waar mogelijk elektronisch naar de klant verzonden. 

IV.IV Wanneer uit de schouw aan huis blijkt dat een rendabele PV-installatie niet mogelijk is, wordt de aanbetaling teruggestort en vallen de kosten van de schouw aan huis voor ZelfOpwekken.nl. Hieronder wordt verstaan dat: 

a. de PV-installatie niet op de woning past omdat er niet genoeg panelen op het dakvlak passen; 

b. het onveilig blijkt een PV-installatie te plaatsen op de woning; 

c. er aanpassingen aan de woning gemaakt moeten worden die buiten de meerwerklijst vallen; 

d. er geen kabelroute gelegd kan worden die redelijkerwijs uit het zicht kan worden geplaatst tussen de meterkast en de PV-installatie; 

IV.V Indien de klant de offerte met advies niet accepteert, terwijl uit de schouw blijkt dat er wel een rendabele PV-installatie geplaatst kan worden, wordt de aanbetaling niet teruggestort. ZelfOpwekken.nl verplicht geen extra kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte, schouw of advies. 

IV.VI Alle tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, ontwerpen en andere informatie die uit de opdracht, schouw en offerte vervaardigd zijn, blijven eigendom van ZelfOpwekken.nl tenzij de offerte wordt geaccepteerd. Deze informatie mag niet aan derden of andere partijen worden getoond evenmin zonder toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

V. Montage en oplevering

V.I ZelfOpwekken.nl verplicht haar installateurs het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren en de PV-installatie te laten functioneren conform; a. de specificaties zoals is bepaald in de overeenkomst; b. (zowel als) de specificaties zoals de fabrikant van de zonnepanelen en omvormer heeft gespecificeerd; c. (zowel als) in het door de klant en installateur ondertekende opleverdocument is omschreven; d. (zowel als) de opbrengst in kilowatturen (kWh) zoals gemeten met de bruto productie meter na een periode van twaalf (12) aaneengesloten maanden, gecontroleerd via de monitoring op afstand na twaalf (12) aaneengesloten maanden niet meer dan 10% lager is dan de berekende kWh opbrengst zoals gespecificeerd in de maatwerkofferte. 

V.II ZelfOpwekken.nl bepaalt de wijze waarop en door welke installateur de opdracht uitgevoerd wordt. 

V.III Installaties vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur met uitzondering van de officiële feestdagen in Nederland. Installaties buiten deze tijden hebben vooraf schriftelijk toestemming nodig van ZelfOpwekken.nl. 

V.IV Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzing van de voorschriften mag ZelfOpwekken.nl aan de klant doorbereken, mits ZelfOpwekken.nl aantoont op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte heeft kunnen zijn. 

V.V De installateur van ZelfOpwekken.nl is verplicht de klant te wijzen op voor de uitvoering relevante: a. meer- of minderwerk bij de installatie; b. onjuistheden in de werkzaamheden, werkwijze en constructie; c. gebreken van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld; d. gebreken in de door de klant verstrekte gegevens; 

V.VI ZelfOpwekken.nl is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan ZelfOpwekken.nl kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 1.000.000 (een miljoen EUR) per gebeurtenis gelimiteerd tot tenminste de aanneemsom per verzekeringsjaar. 

V.VII De klant stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten door een ruime en veilige werkruimte te creëren waar de werkzaamheden worden uitgevoerd waaronder meterkast, omvormerlocatie en dakvlak. 

V.VIII De klant verschaft de benodigde ruimte tot aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant. 

V.IX De klant is verplicht tijdens de montage van de PV-installatie een tekenbevoegd persoon aanwezig te hebben om het opleverdocument te kunnen onderteken. 

V.X De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van overeenkomst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

V.XI Bij vertraging van werkzaamheden door omstandigheden genoemd in lid V.IX of omstandigheden die voor risico van de klant komen, dient de klant de voortvloeiende schade te vergoeden indien deze tot de klant kunnen worden toegerekend. 

V.XII Indien de klant storingen of defecten binnen de termijn heeft gemeld aan ZelfOpwekken.nl zal binnen een redelijke termijn door ZelfOpwekken.nl de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd om de storing aan de PV-installatie te verhelpen. 

V.XIII Reparaties en vervanging van onderdelen aan de PV-installatie worden vergoed door ZelfOpwekken.nl behoudens het geval de oorzaak van het defect of storing handelingen van de klant of derden partijen betreft en het defect geconstateerd is binnen de garantieperiode van ZelfOpwekken.nl. 

V.XIV Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend in opdracht van ZelfOpwekken.nl worden verricht. Bij onderhoud, reparaties of aanpassingen die niet uit opdracht van ZelfOpwekken.nl aan de PV-installatie zijn uitgevoerd, vervalt de garantie van ZelfOpwekken.nl. 

V.XV Indien de klant op het afgesproken tijdstip niet thuis is dan wel de installateur niet toelaat tot de PV installatie dan is ZelfOpwekken.nl gerechtigd de gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. 

V.XVI Wanneer de uitvoering van het werk gestaakt wordt door overmacht van een der partijen, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen of uit te stellen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten. 

V.XVII Indien ZelfOpwekken.nl haar verplichtingen met betrekking tot aanvang of voortzetting van het werk niet nakomt, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien ZelfOpwekken.nl veertien (14) dagen na ontvangst van een schriftelijke brief van de klant aan ZelfOpwekken.nl waarin blijkt dat ZelfOpwekken.nl in gebreke blijft. De klant is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren en voortzetten. Hierbij heeft de klant recht op schadevergoeding, waaronder eventuele in redelijkheid gemaakte kosten om het werk door een ander te doen uitvoeren. 

V.XVIII Indien bij de montage van de PV-installatie onjuiste informatie is verstrekt over de woning, dak of elektrische installatie waardoor montage niet kan plaatsvinden, is ZelfOpwekken.nl gerechtigd de door ZelfOpwekken.nl gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. 

V.XIX De PV-installatie wordt niet fysiek in de woningen geïntegreerd en kan zonder aanzienlijke beschadiging aan de woning ook weer worden verwijderd. 

V.XX De werkzaamheden zijn volledig opgeleverd wanneer de installateur aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument dit heeft aanvaard. De werkzaamheden worden als volledig opgeleverd beschouwd wanneer: a. de zonnepanelen zoals in op het legplan in de vooraf geaccepteerde overeenkomst zijn gemonteerd; 

b. de omvormer is aangesloten op het net en in staat is wisselstroom te produceren; 

c. acht (8) dagen na de klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren; 

d. de klant de PV-installatie in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;

VI. Monitoring

VI.I De klant erkent dat het niet werkend opleveren van de online monitoring op de dag van installatie niet valt onder een volledig werkende PV-installatie. 

VI.II Voor het aanmaken van de online monitoring draagt de klant de verantwoordelijkheid voor a) een werkende internetverbinding en b) voldoende Wi-Fi signaalsterkte op de plek van de omvormer (gemeten vanaf de router) of c) de Wi-Fi signaalsterkte van de router naar de omvormer-locatie ook dient als maatstaaf voor de Radio Frequentie (RF) verbinding van de omvormer naar de router. Indien een stabiele internet verbinding zoals hiervoor beschreven niet aanwezig is, is het niet mogelijk om de online monitoring aan te maken. 

VI.III De kosten voor de standaardinstallatie van de online monitoring via RF en WiFi zijn opgenomen in de offerteprijs. 

VI.IV Indien het niet mogelijk is om online monitoring aan te maken op de dag van installatie, kan op verzoek van de klant een nieuwe afspraak worden gemaakt om de monitoring alsnog werkend te krijgen. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht aan de klant.

VII. Betaling

VII.I De verschuldigde bedragen zullen door de klant worden overgemaakt aan ZelfOpwekken.nl door middel van een overschrijving via de bank. 

VII.II ZelfOpwekken.nl behoudt het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de verkoopprijs van de PV-installatie geheel is voldaan. 

VII.III Indien de factuur niet binnen zeven (7) dagen na installatie is betaald, is de klant van rechtswege in verzuim van betaling.

VIII. Garantie

VIII.I Op de montage van PV-installaties ( de som der delen) is de garantie van de branche vereniging van installeerden bedrijven in Nederland; Techniek Nederland van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Techniek Nederland worden de voorwaarden van Techniek Nederland gehanteerd. Indien meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 

VIII.II De garantieperiode start op de dag van aflevering en/of oplevering. ZelfOpwekken.nl zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. 

VIII.III De garantie vervalt indien inspecties door ZelfOpwekken.nl uitwijzen dat de PV-installatie niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik of verwaarloosde opslag. 

VIII.IV ZelfOpwekken.nl neemt ten aanzien van de materialen gebruikt bij de installatie de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het desbetreffende product. ZelfOpwekken.nl zal conform de eisen van de fabrikant installeren om zeker te stellen dat deze garantie van toepassing is. In de offerte worden de fabrieksgaranties garanties op materialen nader toegelicht. 

IX. Aansprakelijkheid

IX.I Voor elke door ZelfOpwekken.nl aanvaarde opdracht is sprake van een inspanningsverplichting. ZelfOpwekken.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door acties en/of besluiten van derden, zoals aanbieders van financiële producten en/of financiële diensten. 

IX.II Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de overeenkomst aansprakelijk. Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van een (1) der partijen is deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop ZelfOpwekken.nl op grond van de door haar afgesloten verzekeringen aanspraak kan maken zoals in artikel V.VI benoemd. 

IX.III ZelfOpwekken.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen onder de overeenkomst, waaronder in het bijzonder het niet verstrekken van juiste en/of onvolledige informatie.

X. Geschillen

X.I Op alle rechtsverhoudingen tussen klant en ZelfOpwekken.nl waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 

X.II Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant telefonisch, schriftelijk en/of elektronisch contact op met ZelfOpwekken.nl. Gelieve het e-mailadres op de ontvangen offerte te gebruiken. ZelfOpwekken.nl zal uiterlijk binnen tien (10) werkdagen reageren op een klacht en binnen twintig (20) werkdagen de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. De Klant heeft conform de algemene voorwaarde van de branchevereniging “Techniek Nederland “ ook het recht geschillen te melden bij de geschillencommissie van de branchevereniging Techniek Nederland.